logo

O Fundacji

Stefania Woytowicz to światowej sławy śpiewaczka. Jej wielka kariera artystyczna prowadziła przez największe sale koncertowe świata. Śpiewała prawie we wszystkich krajach Europy, na Dalekim Wschodzie, w Ameryce Północnej, w Australii. Uczestniczyła we wszystkich ważniejszych festiwalach muzycznych świata, współpracowała ze znanymi firmami płytowymi, miała jako partnerów najwybitniejszych dyrygentów naszych czasów i znane sławy wokalne. Otrzymała wiele nagród i zaszczytnych odznaczeń krajowych i zagranicznych. Jest jedyną wykonawczynią szeregu dzieł współczesnych kompozytorów.

W 1992 roku pani Stefania wystąpiła na festiwalu muzycznym w Łańcucie. Wtedy to po raz pierwszy zawitała do Jasła. Dzięki zabiegom Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, pana Karola Głowy, Maestra zdecydowała się na wykonanie koncertu w jednym z jasielskich kościołów. Koncert został oceniony jako wybitne osiągnięcie w dziejach Jasła. Zauroczona Jasłem i jego mieszkańcami Maestra opracowała wraz z dyrektorem JDK program Spotkań z Polską Muzyką Kameralną, nad którymi objęła patronat artystyczny.

Potężny temperament, silna osobowość, niepokorny charakter, otwartość, szczerość, pracowitość, systematyczność, uczciwość to cechy, którymi charakteryzowała się pani Stefania Woytowicz. W 2000 r. Rada Miejska Jasła nadała Pani Stefanii tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Maestra była wielką patriotką i bardzo pokochała miasto Jasło. Tu chętnie powracała i koncertowała. Ostatni koncert jaki wykonała, odbył się w Jaśle, w Kościele Św . Stanisława w kwietniu 2005 roku. Zmarła w 25 rocznicę powstania Solidarności 31 VIII 2005 roku.

Niestety, nie usłyszymy na żywo głosu Maestry, jej dobrych rad, ale możemy kontynuować to, czym żyła i spełniać Jej marzenia.   12.07.2007 roku została zarejestrowana w KRS Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle, której założyciele Bożena Radwan i Karol Głowa oraz fundatorzy Karol Głowa, Robert Radwan i Rafał Buglewicz postanowili kontynuować to, co dla pani Stefanii było ważne i z czego byłaby dumna.

W skład pierwszej Rada Fundacji weszli : Maria Siuta Górecka, Alicja Hoc, Michał Dąbrowski, Robert Radwan, Rafał Buglewicz. Pierwszym prezesem Fundacji został Karol Głowa, a wiceprezesem Bożena Radwan.

W 2010 r. po włączeniu Fundacji Rozwoju Powiatu Jasielskiego zmienił się skład Rady Fundacji: Aleksandra Dacyl, Jan Siuta, Zbigniew Grasela, Michał Dąbrowski, Robert Radwan, Wiesław Staniszewski. Zarząd został bez zmian.

Obecnie w skład Rady wchodzą: Aleksandra Dacyl, Jan Siuta, Zbigniew Grasela, Michał Dąbrowski i Wiesław Staniszewski. Po śmierci Karola Głowy prezesem Fundacji została Bożena Radwan , a wiceprezesem Jolanta Waśko. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Fundacja została powołana w celu:

 1. Promocji i prezentacji kultury polskiej w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kultywowania tradycji narodowej w kulturze, pielęgnowaniu polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Promowania młodych talentów i współdziałania z szeroko rozumianymi środowiskami twórców.
 4. Podejmowania działań o charakterze kulturowo-oświatowym i wychowawczym mających na celu zachowanie lokalnej tradycji i folkloru oraz aktywnego udziału w kulturze i sztuce.
 5. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie narodowej substancji kultury materialnej, w tym konserwacja i remonty obiektów zabytkowych.
 6. Rozwijania i umacniania współpracy z ośrodkami realizującymi swoje zadania w zakresie kultury, edukacji, inicjatyw prozdrowotnych, rekreacji w kraju i zagranicą.
 7. Podejmowania działalności charytatywnej, podejmowania i uczestnictwa w inicjatywach dobroczynnych poprzez m.in. fundowanie stypendiów, inicjowanie zbiórek pieniędzy i uczestnictwo w nich, przekazywanie darowizn, wspomaganie osób pokrzywdzonych przez los oraz niepełnosprawnych.
 8. Prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Promocji i organizacji wolontariatu.
 10. Podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólnot między społeczeństwami.
 11. Prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu jasielskiego i okolic.
 12. Wspierania i organizowania regionalnych inicjatyw społeczno – gospodarczych.
 13. Wspierania przedsięwzięć na polu kultury, oświaty, turystyki, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej mających na celu aktywizację społeczności lokalnych.
 14. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Cele  Fundacji realizuje się poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych promujących kulturą polską.
 2. Organizowanie i finansowanie imprez mających na celu „zachowanie od zapomnienia” i propagowanie lokalnej tradycji i folkloru.
 3. Organizowanie: festiwali, konkursów, warsztatów, seminariów, plenerów plastycznych.
 4. Organizowanie imprez integracyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie zjazdów, spotkań i konferencji mających na celu integrację środowisk twórczych i edukacyjnych.
 6. Ustanawianie i finansowanie stypendiów kulturalnych i naukowych dla osób szczególnie uzdolnionych i wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych.
 7. Działalność edukacyjną, wydawniczą, fonograficzną, filmową, informacyjną i popularyzatorską.
 8. Prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem technik artystycznych jako narzędzia przekazu.
 9. Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, oferowanie uczestnictwa w tych wydarzeniach; organizowanie rajdów, wycieczek, kolonii osobom zainteresowanym udziałem w szeroko rozumianej kulturze i sztuce.
 10. Promocję i reklamę krajowych walorów kulturowych, osiągnięć kulturalnych, walorów rekreacyjnych i turystycznych działania fundacji,
 11. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, biznesem i różnego typu organizacjami pozarządowymi, w tym również polonijnymi i partnerami zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 12. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych.
 13. Organizację aukcji, loterii fantowych i konkursów związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji.
 14. Współpracę z organami administracji rządowej, organizacjami samorządowymi, społecznymi i związkowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami.
 15. Współpraca z domami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowymi w organizowaniu konkursów, olimpiad mających za cel popularyzację wiedzy, w tym wiedzy o regionie i udzielanie tym placówkom pomocy finansowej.
 16. Organizowanie festynów, festiwali, targów, giełd służących ożywieniu kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu powiatu jasielskiego.
 17. Dofinansowanie działalności wydawniczej, informatycznej, propagandowej w zakresie promocji powiatu jasielskiego.
 18. Inicjowanie, dofinansowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury, oświaty, turystyki, sportu i rekreacji zmierzającej do rozwoju regionu.